top of page

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

 1. Amaç

Bu prosedür, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, TURYİD VOC TEST MERKEZİ bünyesinde belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığı yönetmek, olası riskleri belirlemek, bu riskleri en aza indirmek veya ortadan kaldırma amacı ile izlenecek yolu belirler.

2. Uygulama Alanı – Kapsam

Tarafsızlık Komitesi, TURYİD VOC TEST MERKEZİ’nin yürütmüş olduğu belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamalarında tarafsızlığını korumak, ticari ve diğer baskılardan uzak kalmasını sağlamak amacıyla çalışır. TURYİD VOC TEST MERKEZİ, belgelendirme faaliyetlerinin tamamı için tarafsızlığı sağlamaktan sorumludur. Toplantı gündeminin belirlenmesi ve üyelerin toplantıya çağrılması, Koordinatör tarafından yürütülür.

 1. Tanımlar

       2. Yazılım: TURYİD VOC TEST MERKEZİ tarafından kullanılan belge ve sınav yönetimi yazılımı

       3. İlgili Dokümanlar

 1. FR.33 Personel Gizlilik Tarafsızlık Dürüstlük Taahhütnamesi

 2. TL.06 Belgenin Düzenlenmesi, Kullanımı ve İptali Talimatı

 3. PR.04 İç Tetkik Denetim Prosedürü

 4. PR.05 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

 5. PR.07 Personel Belgelendirme Prosedürü

 6. PR.09 Sınav Prosedürü

 7. PR.08 Şikâyet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü

 8. GT.04 Tarafsızlık Komitesi Görev Tanımı

 9. FR.38 Personel Belgelendirme ve Kalite Politikası

3. Uygulama Şekli

Tarafsızlık Komitesi

Tarafsızlık Komitesi; TS EN ISO/IEC 17024’e göre akredite olan belgelendirme programları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, alınan kararların, organizasyonun yapısının ve mali süreçlerin tarafsızlığını denetler. Tarafsızlık Komitesi, farklı kesimlerden (akademisyen, eğitmen, kamu personeli, işveren ve işçi temsilcileri vb.) olmak üzere, belirli nitelikleri sağlayan, en az üç kişiden oluşur.

Tarafsızlık Komitesi, faaliyetlerini, TURYİD VOC TEST MERKEZİ yönetiminin kontrolünde gerçekleştirirken, komite üyeleri ve çalışmaları MYK ve TÜRKAK tarafından denetlenir. Bunun yanında Tarafsızlık Komitesi üyeleri herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına FR.33 Personel Gizlilik Tarafsızlık Dürüstlük Taahhütnamesi imzalamışlardır.

bottom of page